Delden Advies - diverse kleuren banner

Moderne arbeidsvoorwaarden
& beter overleg


Contact opnemen

Verbeteren van arbeidsvoorwaarden overleg

Overleg over arbeidsvoorwaarden en overleg over een sociaal plan kan best ingewikkeld zijn. Niet alleen inhoudelijk, maar ook omdat de belangen groot zijn en de consequenties voor medewerkers ingrijpend. 

En dan is het vaak best lastig om het samen eens te worden en een resultaat te bereiken waar partijen (werkgever en vakbonden of bestuurder en OR) tevreden mee zijn.

Het is ook vaak lastig om in goed overleg resultaten te bereiken en om te voorkomen dat standpunten verharden. En daardoor het bereiken van een goed gedragen resultaat bemoeilijken. 


Onze procesbegeleiding is erop gericht om partijen en hun belangen op elkaar én op een gemeenschappelijk resultaat of gezamenlijke koers af te stemmen. Met onze aanpak werken we aan beter overleg.


Voor wie

Opdrachtgevers zijn onder meer:

 • gezamenlijke cao-partijen
 • directieteams
 • management teams
 • ondernemingsraden
 • besturen 


Aanpak: inhoud én proces

In onze aanpak werken we gelijktijdig aan de inhoud en aan het proces om het samen eens te worden. Dat doen we door eerst met de deelnemers aan het overleg gezamenlijke uitgangspunten of een gezamenlijke focus te ontwikkelen. Van daaruit gaan we samen verder werken aan de hoofdlijnen van de inhoud. Hierdoor groeit de speelruimte voor oplossingen en het commitment van partijen. Dat versterkt weer het realiseren van gezamenlijke doelen en het vinden van gezamenlijke oplossingen. Zie ook het Amforamodel hieronder.


Deze aanpak vormt ook de basis voor co-creatie trajecten die door ons begeleid zijn.

Cao overleg en arbeidsvoorwaarden overleg

Deze aanpak passen we toe bij het begeleiden van cao overleg en arbeidsvoorwaarden overleg. Samen overleggen over de cao in plaats van onderhandelen over standpunten maakt cao-trajecten leuker en de uitkomsten voor alle partijen beter en beter uit te leggen aan hun achterban.


We worden door gezamenlijke (cao-) partijen ingeschakeld bij verbeteren van het overleg en bij vernieuwen van de cao of arbeidsvoorwaardenregeling.

Een mooi voorbeeld is de opdracht die we hebben uitgevoerd voor het begeleiden van het overleg over modernisering van de cao van CNV Connectief.


Workshop Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Vanuit onze ervaring met overleg over arbeidsvoorwaarden en mede gebaseerd op een door ons gevolgde training tot mediator hebben we de Workshop Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden ontwikkeld. Deze workshop bieden we apart aan of als onderdeel van onze procesbegeleiding. Voor meer informatie, zie onze workshops.


Inventief ontwerpen

Naast begeleiding van overleg over arbeidsvoorwaarden is een bijzondere vorm van procesbegeleiding het inventief ontwerpen. Dit is een door ons ontwikkelde inventieve en methodische ontwerpaanpak voor overlegtafels, besturen of MT's. In korte tijd worden hiermee verrassende en effectieve resultaten behaald.


Uitgangspunten procesbegeleiding

Bij procesbegeleiding hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Zicht krijgen op onderliggende visies. Resultaten bereiken we eerder en zijn beter wanneer er gezamenlijk zicht is op op onderliggende visies van partijen. Want standpunten zorgen niet voor beweging.
 • Werken aan commitment door het zoeken van de dialoog. Door samen, in dialoog met elkaar, oplossingen te ontwikkelen ontstaat draagvlak. Draagvlak geeft stevigheid aan besluiten.
 • Open communiceren. Door openheid, transparantie en het op tafel leggen van verborgen agenda's vergroten we het onderling vertrouwen. Transparantie geeft vertrouwen en verkleint weerstanden.
 • Onafhankelijkheid. We stellen ons onafhankelijk van de belangen van partijen op. Ons enige belang is het bereiken van een goed en door partijen gedragen resultaat.


Ervaring

 • Begeleiden van een co-creatietraject tot modernisering van de arbeidsvoorwaarden van het MT en de OR van een goede doelen organisatie
 • Onafhankelijk voorzitter van een plaatsingsadviescommissie bij een reorganisatie
 • Onafhankelijk voorzitter Georganiseerd overleg van een provincie
 • Begeleiden van diverse (co-creatie) cao trajecten, zoals voor de Cao CNV Connectief, Cao UMC's, Cao Gezondheidscentra, Cao Huisartsenzorg, Cao CNV Publieke Zaak, AMS.
 • Begeleiden van het Gemeenschappelijke Georganiseerd Overleg van een aantal omgevingsdiensten bij het verbeteren van het overleg.
 • Begeleiden van de directies van een uitgeversgroep en van het bestuur van een stichting van professionele therapeuten bij het bepalen van de meerjarenkoers.
 • Begeleiden van een strategische sessie van een uitvoeringsorganisatie, gericht op betere onderlinge samenwerking en afstemming.
 • Begeleiden van zes ontwerpateliers waarin vernieuwende HR concepten en HR tools voor de zorg ontwikkeld werden.
 • Begeleiden van besturen van verschillende opleidingsfondsen, een vakbond, een kerkelijke vernieuwingsorganisatie, een coachingbureau en een omroepvereniging bij het maken van strategische keuzes.
 • Mediation tussen werkgeversorganisaties en vakbonden bij een fusie van twee opleidingsfondsen.
 • Mediation in een conflict tussen partijen in het Georganiseerd Overleg.

Amforamodel
Onze aanpak van procesbegeleiding wordt schematisch weergegeven in het Amforamodel, zie hiernaast.

Verbeteren van overleg

"Door Peter als vakman, procesbegeleider en zeker ook als wijs en ervaren mens, is het proces en de verhoudingen met vakbonden genormaliseerd en dossiers goed afgewikkeld. Resultaat is ook dat vakbonden, OR en provincie het convenant ‘Gelderland bouwt op vakmanschap’ hebben gesloten."


Pieter Hilhorst, Algemeen Directeur / Secretaris Provincie Gelderland


"De inhoudelijke kennis die Peter mee brengt, maar vooral zijn professionele, onafhankelijke en zeer prettige wijze van begeleiden gaf partijen naast structuur in het proces, de ruimte maar vooral inzicht in elkaars standpunten. Het resultaat: een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden die alle partijen recht doet.”


Jolanda van de Weijdeven, Adviseur P&O bij CNV Connectief


“Peter van Delden is een nauwgezette, taakgerichte procesbegeleider die in zeer korte tijd helder krijgt wat de belangrijkste punten zijn. Zijn stijl is down to earth maar zeer to the point. In kleine woorden kan hij heel veel zeggen. In beperkte tijd begeleidt hij een traject tot concreet resultaat.”


Karin Wagenaar, Voorzitter Stichting EFT Nederland.