banner.jpg

Ontwerpen van arbeidsvoorwaarden
& verbeteren van overleg


Contact opnemen

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Na een fusie of overname hebben organisaties vaak te maken met verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten. Er is een aantal redenen waarom harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden dan nuttig is:

 • Voor gelijk werk zijn er dan gelijke arbeidsvoorwaarden, dus geen scheve gezichten in de organisatie
 • Betere samenwerking binnen teams tussen collega's die hetzelfde werk doen
 • Transparanter en meer up-to-date arbeidsvoorwaardenpakket
 • Beter sturen op de kosten
 • De administratieve last wordt kleiner en dus goedkoper en er is minder kans op administratieve fouten
 • Het wordt gemakkelijker om naar één gezamenlijke bedrijfscultuur toe te groeien.


Onze aanpak

Bij harmonisaties hanteren we een modulaire ontwerpaanpak, waarbij we werken van hoofdlijnen naar details.

We starten met het bepalen van gezamenlijke uitgangspunten voor de harmonisatie. Vervolgens maken we een inventarisatie van de bestaande arbeidsvoorwaarden. Dan is helder waar de overeenkomsten en verschillen zitten tussen de verschillende arbeidsvoorwaarden pakketten.

Op basis van de uitgangspunten ontwerpen we voor elke groep van samenhangende regelingen (modules) nieuwe arbeidsvoorwaarden op hoofdlijnen.

Bij het beschrijven van de hoofdlijnen per module laten we ook zien wat de verschillen met de huidige arbeidsvoorwaarden zijn. Afhankelijk van die verschillen ontwerpen we voorstellen voor harmonisatiemaatregelen per module of over het totale pakket. Daarbij maken we een globale inschatting van de kosten en besparingen.

Wanneer overeenstemming is over de hoofdlijnen en harmonisatiemaatregelen, volgt de verdere uitwerking en implementatie.


Voor meer informatie over de aanpak, zie het te downloaden stappenplan harmonisatie arbeidsvoorwaarden.


Onze modulaire ontwerpaanpak heeft belangrijke voordelen ten opzichte van andere, meer traditionele benaderingen:

 • Meer overzicht
 • Kortere doorlooptijd
 • Meer sturing op het harmonisatietraject
 • Bloedgroependiscussies kunnen omzeild worden
 • Lagere harmonisatiekosten
 • Minder ontevredenheid
 • Soepeler overleg met bonden of de OR


Inhoud, proces en communicatie

In onze harmonisatieprojecten steken we veel energie in de inhoud van het arbeidsvoorwaardenpakket én in het proces dat nodig is om het samen eens te worden met management en vakbonden of OR. We besteden ook veel aandacht aan communicatie en aan het creëren van draagvlak bij medewerkers. Daardoor worden risico's van onrust en gedoe beperkt.


De gevolgen van de harmonisatie voor werknemers kunnen in een persoonlijk arbeidsvoorwaardenoverzicht worden verduidelijkt. Voor het opstellen van deze overzichten schakelen we meestal een externe partner in.


Ervaring

Wij hebben diverse (vaak complexe) harmonisatie opdrachten uitgevoerd, onder meer bij:

 • CNV Connectief
 • ANWB Reizen
 • Sentia
 • Randstad Groep Nederland (adviseur bijzondere OR)
 • IPO
 • Provincie Groningen
 • GGN
 • De Heus Voeders
 • ABN AMRO Hypotheken Groep
 • HJ Heinz

Daarnaast hebben we harmonisaties gedaan bij outsourcing, bijvoorbeeld voor Randstad (in opdracht van de OR) en voor verschillende bedrijfsonderdelen van ABN AMRO.


Ook zijn harmonisaties uitgevoerd als onderdeel van een sociaal plan, zoals bij:

 • Provincie Gelderland
 • ProRail
 • Stadsregio Arnhem Nijmegen
 • ABN AMRO


Starten met een workshop

Bij harmonisatietrajecten starten we meestal met een maatwerk workshop arbeidsvoorwaarden. Daarin bepalen we de kaders en de richting van de harmonisatie.

Stappenplan harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Bij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden werken we in hoofdlijnen volgens het stappenplan hiernaast. Natuurlijk doen we dat op maat van de specifieke situatie van de organisatie. Voor een meer uitgewerkte stappenplan zie hieronder bij downloads.

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

“In de harmonisatie van acht zeer uiteenlopende arbeidsvoorwaardelijke pakketten tot één, heeft hij ons professioneel en slagvaardig door de materie heen geleid. We hebben daarbij vooral ook goed gebruik kunnen maken van zijn creativiteit.”


Robert Verkroost, Directeur HRM bij GGN


“Ruim een half jaar lang heb je de Bijzondere Ondernemingsraad van Randstad Groep Nederland als extern adviseur bijgestaan in het traject Harmoniseren & Vernieuwen van Arbeidsvoorwaarden. Wij hebben dit als zeer succesvol ervaren en zijn je dan ook erg dankbaar voor je inzet en inhoudelijke bijdrage.”


Riko Arends, Voorzitter BOR Randstad Groep Nederland