banner.jpg

Ontwerpen van arbeidsvoorwaarden
& verbeteren van overleg


Contact opnemen

Verbeteren van overleg

Vaak zijn bij belangrijke beslissingen of complexe verandertrajecten verschillende partijen met verschillende belangen betrokken. Ook cao overleg of overleg over een sociaal plan kan ingewikkeld worden wanneer de belangen groot zijn.

Onze procesbegeleiding is erop gericht om partijen en hun belangen op elkaar én op een gemeenschappelijk resultaat of gezamenlijke koers af te stemmen. Met onze aanpak werken we aan beter overleg.


Voor wie

Opdrachtgevers zijn onder meer:

 • gezamenlijke cao-partijen
 • directieteams
 • management teams
 • besturen


Aanpak

We ontwikkelen met de deelnemers aan het overleg een gezamenlijke focus. Van daaruit gaan we samen verder werken aan de inhoud. Hierdoor groeit de ruimte en het commitment en dat versterkt weer het realiseren van gezamenlijke doelen en het vinden van gezamenlijke oplossingen. Zie ook het Amforamodel hieronder.

Cao overleg

Deze aanpak hebben we verder uitgewerkt voor het begeleiden van cao overleg. Het samen overleggen over de cao in plaats van onderhandelen over standpunten maakt cao-trajecten leuker en de uitkomsten voor alle partijen beter.

We worden door gezamenlijke cao partijen ingeschakeld bij verbeteren van het overleg en bij vernieuwen van de cao.

Daarnaast verzorgen we de workshop overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden.


Inventief ontwerpen

Een bijzondere vorm van procesbegeleiding is inventief ontwerpen, een door ons ontwikkelde inventieve en methodische ontwerpaanpak voor overlegtafels, besturen of MT's. In korte tijd worden hiermee verrassende en effectieve resultaten behaald.


Uitgangspunten

Bij procesbegeleiding hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Zicht krijgen op onderliggende visies. Resultaten bereiken we eerder en zijn beter wanneer er gezamenlijk zicht is op op onderliggende visies van partijen. Want standpunten zorgen niet voor beweging.
 • Werken aan commitment door het zoeken van de dialoog. Door samen, in dialoog met elkaar, oplossingen te ontwikkelen ontstaat draagvlak. Draagvlak geeft stevigheid aan besluiten.
 • Open communiceren. Door openheid, transparantie en het op tafel leggen van verborgen agenda's vergroten we het onderling vertrouwen. Transparantie geeft vertrouwen en verkleint weerstanden.
 • Onafhankelijkheid. We stellen ons onafhankelijk van de belangen van partijen op. Ons enige belang is het bereiken van een goed en door partijen gedragen resultaat.


Ervaring

 • Onafhankelijk voorzitter Georganiseerd overleg van een provincie
 • Begeleiden van diverse cao trajecten, zoals voor de Cao CNV Connectief, Cao UMC's, Cao Gezondheidscentra, Cao Huisartsenzorg, Cao CNV Publieke Zaak, AMS.
 • Begeleiden van het Gemeenschappelijke Georganiseerd Overleg van een aantal omgevingsdiensten bij het verbeteren van het overleg.
 • Begeleiden van de directies van een uitgeversgroep en van het bestuur van een stichting van professionele therapeuten bij het bepalen van de meerjarenkoers.
 • Begeleiden van een strategische sessie van een uitvoeringsorganisatie, gericht op betere onderlinge samenwerking en afstemming.
 • Begeleiden van zes ontwerpateliers waarin vernieuwende HR concepten en HR tools voor de zorg ontwikkeld werden.
 • Begeleiden van besturen van verschillende opleidingsfondsen, een vakbond, een kerkelijke vernieuwingsorganisatie, een coachingbureau en een omroepvereniging bij het maken van strategische keuzes.
 • Mediation tussen werkgeversorganisaties en vakbonden bij een fusie van twee opleidingsfondsen.
 • Mediation in een conflict tussen partijen in het Georganiseerd Overleg.

Amforamodel
Onze aanpak van procesbegeleiding wordt schematisch weergegeven in het Amforamodel, zie hiernaast.

Verbeteren van overleg

“Peter van Delden is een nauwgezette, taakgerichte procesbegeleider die in zeer korte tijd helder krijgt wat de belangrijkste punten zijn. Zijn stijl is down to earth maar zeer to the point. In kleine woorden kan hij heel veel zeggen. In beperkte tijd begeleidt hij een traject tot concreet resultaat.”


Karin Wagenaar, Voorzitter Stichting EFT Nederland.